長野県

Para sa mga taong naapektuhan dahil sa COVID-19
Impormasyon ukol sa iba’t ibang suporta mula sa pamahalaan

Suporta upang matulungan ang pamumuhay

Dito sa Nagano Prefecture, nagsasagawa ng iba’t ibang pagsisikap at suporta upang protektahan ang buhay at pamumuhay ng lahat ng mga naninirahan dito mula sa epekto ng COVID-19.

Namomroblema sa pera

Walang perang gagamitin para sa pamumuhay

 • Maaaring mangutang ng perang gagamitin para sa pansamantalang pamumuhay.
  Limitasyon ng hanggang 200,000 yen
 • Maaaring mangutang ng pera sa patuloy na pagtataguyod ng pamumuhay.
  Mag-isa: 150,000 yen bawat buwan
  2 tao o higit pa: 200,000 yen bawat buwan

Namomroblema sa tirahan

Hindi mabayaran ang upa ng bahay

 • Maaaring makatanggap ng pera para sa upa ng bahay
  Mag-isa: 31,800 yen~36,000 yen bawat buwan
  2 tao o higit pa: 38,000 yen~43,000 yen bawat buwan

Walang matitirhan

 • Maaaring pansamantalang manirahan sa pabahay ng prefecture.
  Upa sa bahay: 8,000~21,200 yen bawat buwan

Namomroblema dahil wala akong trabaho

Naghahanap ng trabaho

 • Maaaring kumonsulta sa Public Employment Security Office (Hello Work) para sa paghahanap ng trabaho.

Gustong matuto ng kakayahan (skill)

 • Ang mga taong naghahanap ng trabaho sa Public Employment Security Office (Hello Work) ay maaaring makatanggap ng iba’t ibang training sa pagtatrabaho.

Namomroblema tungkol sa paaralan, o tungkol sa anak

May anak na nasa high school

 • Mababawasan ng 9,900 yen ang buwanang matrikula sa prefectural high school.

Mayroon anak na nag-aaral sa special needs school

 • Maaaring makatanggap ng panggastos sa pananghalian at panggastos sa transportasyon na kinakailangan ng inyong anak para sa kanyang pamumuhay sa eskuwela.

Mayroon anak na nasa unibersidad

 • Maaaring ma-exempt sa pagbayad ng entrance fee o matrikula, o mangutang ng student loan.

Mayroong mga kondisyon upang makatanggap ng suporta.

Una sa lahat, mangyaring kumonsulta sa Nagano Prefecture Intercultural Consultation Center.

Lunes hanggang Biyernes maliban sa unang Miyerkules at ikatlong Miyerkules ng buwan; bukas din sa unang Sabado at ikatlong Sabado ng buwan
10:00~18:00

Suportado ang 15 wika
Chinese, Portuguese, Tagalog, Korean, Vietnamese, Thai, English, Indonesian, Spanish, Nepali, Malaysian, Burmese, French, Khmer, German

Suporta upang tulungan ang mga kumpanya

Mayroong iba’t ibang suporta para sa mga negosyanteng nahihirapan sa pamamalakad ng kanilang negosyo dahil sa epekto ng COVID-19.

 • Pagpapautang ng pondo
 • Pagpapaliban ng pagbayad sa utang
 • Benepisyo/Subsidy/Grant
 • Pagpapaliban ng pagbayad ng buwis/social insurance

Mayroong mga kondisyon upang makatanggap ng suporta.

Una sa lahat, mangyaring kumonsulta sa Nagano Prefecture Intercultural Consultation Center.

Lunes hanggang Biyernes maliban sa unang Miyerkules at ikatlong Miyerkules ng buwan; bukas din sa unang Sabado at ikatlong Sabado ng buwan
10:00~18:00

Suportado ang 15 wika
Chinese, Portuguese, Tagalog, Korean, Vietnamese, Thai, English, Indonesian, Spanish, Nepali, Malaysian, Burmese, French, Khmer, German

Tungkol sa COVID-19 at bakuna

 • Nauugnay sa COVID-19

  Tumatanggap kami ng konsulta tungkol sa mga sintomas tulad ng lagnat, bigat ng pakiramdam atbp., kalusugan at pag-iiwas sa impeksyon, at kung gusto ninyong magpa-test.

 • Tungkol sa pagpapabakuna

  *Magpapadala ng ticket para sa pagpapabakuna sa address na nakarehistro sa inyong resident card. Huwag itong itapon.
  Gustong malaman ang tungkol sa side-effect ng bakuna.

Mangyaring tumawag dito.

COVID19 Multilingual Call Center (Oras ng Pagtanggap bukas 24 oras)

Suportado ang 20 wika
English , Chinese, Korean, German, French, Italian, Russian, Spanish, Portuguese, Thai, Indonesian, Vietnamese, Nepali, Tagalog, Malaysian, Burmese, Khmer, Mongolian, Sinhalese, Hindi


Nagano Prefecture Intercultural Consultation Center

Lunes hanggang Biyernes maliban sa unang Miyerkules at ikatlong Miyerkules ng buwan; bukas din sa unang Sabado at ikatlong Sabado ng buwan
10:00~18:00

Suportado ang 15 wika
Chinese, Portuguese, Tagalog, Korean, Vietnamese, Thai, English, Indonesian, Spanish, Nepali, Malaysian, Burmese, French, Khmer, German

Importante: Magpapadala ng ticket para sa pagpapabakuna sa address na nakarehistro sa inyong resident card. Huwag itong itapon.

Protektahan ang Sarili at mga Mahal sa Buhay sa “New Normal”

Mga hakbang upang labanan ang COVID-19

Pumapasok ang COVID-19 mula sa mata, ilong, at bibig

Pag-isipan kung paano kikilos upang maiwasan ang impeksyon at isagawa ito!

3 pangunahing punto upang maiwasan ang COVID-19

Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay
 • Lagyan ng sabon, ilapat ang mga palad ng kamay, at hugasan nang mabuti

 • Kuskusin ang likod ng kamay na parang inuunat ito

 • Maiging kuskusin ang dulo ng mga daliri at ilalim ng kuko

 • Hugasan ang pagitan ng mga daliri

 • Hugasan habang pinipilipit ang hinlalaki at palad

 • Hugasan ang dalawang pulso

Iwasan ang 3C’s!

Mataas ang panganib na magkaroon ng cluster (grupo) ng impeksyon sa mga lugar kung saan nagsasama-sama ang 3C’s.

Closed Spaces (saradong espasyo kung saan hindi dumadaloy ang hangin)

Buksan ang mga bintana at pintuan, at dalasan ang bentilasyon (kabilang kapag nakabukas ang aircon).

Crowded Places (lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao)

Iwasan ang ehersisyo kung matao, kahit na gagawin ito sa labas (puwede ang paglalakad o jogging kung kaunti lang ang tao).
Lumayo rin kahit na nasa restawran.

Closed-contact Settings (kulob na lugar kung saan nakikipag-usap o ginagamit ang boses)

Iwasang kumain na kasama ang maraming tao.
Lumayo ng isang upuan sa katabi, at umupo nang pahilis sa katapat.
Mag-ingat sa pakikipag-usap habang nasa loob ng tren, elevator, atbp.

Paano maiwasan ang impeksyon?

Kahit na naimpeksyon ka nang di inaasahan, maaaring mabawasan ang panganib na mahawaan mo ang ibang tao sa pamamagitan ng pagsasagawa ng “3 pangunahing punto upang maiwasan ang COVID-19” at “3C’s.”

Ang mga katangian ng COVID-19 ay:
“Maaaring walang nahahalatang sintomas kahit na naimpeksyon”
“May posibilidad na mahawa ang ibang tao mula 2 araw bago lumitaw ang sintomas (kondisyon na walang sintomas)”
Unawain ang mga ito, at laging mag-ingat upang maisagawa ang nararapat na aksyon.
Bukod dito, alamin agad ang pagbabago sa kalusugan sa pamamagitan ng araw-araw na pagsukat ng temperatura ng katawan, at gawin ang nararapat na hakbang.

Gamitin ang contact tracing application para sa COVID19 (daglat:COCOA)

Gamit ang contact tracing application na ito, maaaring makatanggap ng mga notipikasyon tungkol sa posibilidad na nagkaroon ng contact sa taong nag-positibo sa COVID-19. Sa pamamagitan nito, maaaring agad makakuha ng suporta mula sa health center, pagpapa-test, atbp. Kapag dumami ang mga gumagamit nito, inaasahang makakatulong ito upang mapigilan ang paglaganap ng impeksyon.

Hinihinala mo bang nahawa ka ng COVID-19?

Kapag may sintomas ng sipon

 • Kapag nagkaroon ng sintomas tulad ng lagnat, mabigat ang katawan, atbp., huwag pumasok sa trabaho o eskwela at iwasang lumabas ng bahay.
 • Sukatan ang temperatura ng katawan araw-araw at itala ito.

Alituntunin sa pagkonsulta

Para sa mga taong may sintomas ng lagnat atbp., una sa lahat, kumonsulta sa telepono sa malapit na institusyong medikal sa iyong rehiyon tulad ng iyong doktor. Kapag nag-aalinlangan kung saang institusyong medikal magpapakonsulta, mangyaring kumonsulta sa diagnostic/consultation center (health center) na nasa hurisdiksyon ng iyong tinitirahang munisipalidad. Sa paano man, kapag naaakma sa iyo ang isa sa mga nakasulat sa ibaba, mangyaring kumonsulta kaagad!


Kapag nangyari ang kahit isa sa mga sumusunod, kumonsulta kaagad!

Kapag mayroong isa sa mga sumusunod na sintomas: hinihingal (hirap sa paghinga), mabigat ang katawan (pagod ang pakiramdam), mataas na lagnat.

Para sa mga taong madaling lumala ang sakit*, kapag nagkaroon ng di gaanong mabigat na sintomas tulad ng lagnat, ubo, atbp.
*Mga taong may kronikong karamdaman tulad ng matatanda, may diabetes, sakit sa puso, sakit sa baga (COPD atbp.)

Kung hindi ka kabilang sa mga nakasulat sa itaas, at nagpatuloy ang di gaanong mabigat na sintomas tulad ng lagnat at ubo, o tumagal nang higit sa 4 na araw, siguraduhing magpakonsulta.
Dahil may mga indibidwal na pagkakaiba sa mga sintomas, mangyaring magpakonsulta kapag naisip mong matindi ang iyong sintomas. Kabilang dito ang mga taong kailangang patuloy na uminom ng pampababa ng lagnat.

Para sa mga taong hindi naaangkop ang mga sintomas sa taas at halos walang sintomas, mangyaring magpakonsulta kapag naaakma ang mga sumusond.
◎ Kung buntis
◎ Kapag may posibilidad na nagkaroon ng malapitang contact sa taong may COVID-19 (kabilang kapag nakatanggap ng notipikasyon sa contact tracing application)
◎ Kapag naglagi ka o ng iyong pamilya sa rehiyon kung saan laganap ang impeksyon sa loob ng 2 linggo
◎ Kapag nawalan ng pang-amoy at panlasa

May gusto ka bang ipa-konsulta ukol sa COVID-19?

<<IMPORTANTE>>
Huwag biglaang pumunta sa ospital kung mayroong lagnat o ubo. Una sa lahat, kumonsulta muna sa telepono gamit ang numero para sa konsultasyon.

COVID19 Multilingual Call Center
Oras ng Pagtanggap bukas 24 oras

Suportadong wika: English, Chinese, Korean, Thai, Indonesian, German, French, Italian, Russian, Spanish, Portuguese, Vietnamese, Nepalese, Tagalog, Malaysian, Burmese, Khmer, Mongolian, Sinhalese
Kapag nakonekta ang tawag sa telepono, mangyaring sabihing “Nakatira ako sa Nagano Prefecture. Gusto kong kumonsulta tungkol sa COVID-19.”

Para sa mga Kumpanya

Para sa mga Kumpanya Bersyon ng Shinshu [Protektahan ang Sarili at mga Mahal sa Buhay sa “New Normal”]

 • Siguraduhin ang pagsuot ng mask at madalas na paghugas ng kamay ng mga empleyado.
 • Isagawa ang pamamahala ng kondisyon ng katawan/pag-tsek ng kalusugan ng mga empleyado.
  Bukod dito, gumawa ng kapaligiran kung saan madaling makapagpahinga sa trabaho ang mga taong may sintomas tulad ng lagnat atbp.
 • Pagsikapang maghanda ng kapaligiran kung saan hindi makakalikha ng “3C’s.”
 • Isagawa ang regular na bentilasyon sa loob ng gusali at regular na pag-disinfect at paghuhugas ng mga pasilidad at kagamitan.
 • Itaguyod ang pagwawatak-watak ng oras ng trabaho tulad ng pagtatrabaho sa bahay, hindi sabay-sabay na oras ng pagpasok, paglalagay ng shift, atbp.
 • Ipaalala rin sa mga customer ang etiquette sa pag-ubo at pag-disinfect ng mga kamay at daliri sa pagpasok.
 • Ipaalam sa mga customer ang mga pagsisikap ng tindahan, tulad ng aktibong pagpapatupad ng “Deklarasyon sa Pagtaguyod ng mga Hakbang Laban sa COVID-19.”

Mangyaring ganap na sundin ang mga hakbang upang mapigilan ang paglaganap ng impeksyon ayon sa mga basikong ideyang ipinakita sa “Pagpupulong mga Eksperto ukol sa mga Hakbang Laban sa COVID-19” ng gobyerno, mga guideline na nilikha ng bawat industriya at kumpanya, atbp.

Deklarasyon sa Pagtaguyod ng mga Hakbang Laban sa COVID-19

 • Ligtas na Restawran ng Nagano Prefecture

  Sticker

  Ligtas na Restawran ng Nagano Prefecture

  Upang maging panatag ang loob ng mga mamamayan sa pagtangkilik ng mga establisyimento tulad ng mga kainan at iba pang mga serbisyo sa buong prefecture, ang isang establisyimento ay ginagawaran ng pamahalaan ng “Ligtas na Restawran ng Nagano Prefecture” bilang pagkilala sa mahigpit na pagpapatupad nito sa mga hakbang laban sa pagkalat ng impeksyon. Mangyaring gamitin ito bilang gabay sa pagpili ng establisyimentong nais tangkilikin.

 • Deklarasyon sa Pagtaguyod ng mga Hakbang Laban sa COVID-19

  Sticker

  Deklarasyon sa Pagtaguyod ng mga Hakbang Laban sa COVID-19

  Dito sa Nagano Prefecture, ipinapasulong ang “Deklarasyon sa Pagtaguyod ng mga Hakbang Laban sa COVID-19” sa mga kumpanya sa hangaring palaguin ang ekonomiya ng rehiyon sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga lugar na kampanteng mapupuntahan ng maraming tao, at pagpapababa ng panganib ng paglikha ng cluster sa tulong ng mga pagsisikap ng bawat tindahan at pasilidad.